46. Međunarodni kongres istorije farmacije
4 - 7 septembar 2024

Međunarodno društvo za istoriju farmacije

The International Society for the History of Pharmacy (ISHP) 

Međunarodno društvo za istoriju farmacije (International Society for the History of Pharmacy, ISHP) promoviše nauku, pre svega istraživanje, nastavu i publikacije iz oblasti istorije farmacije. ISHP je osnovano 1926. godine i uspostavljeno kao međunarodni centar za rešavanje svih pitanja farmaceutskog istorijskog karaktera bez komercijalnih interesa. Danas je ISHP glavna organizacija koja okuplja 29 nacionalnih društava za istoriju farmacije. Društvo nastoji da postigne svoj cilj promovisanjem istraživanja u pisanju i podučavanju istorije farmacije, kao i širenjem znanja i sticanjem priznanja za ovu disciplinu. Njegove institucije služe ovoj svrsi.

Glavni fokus rada društva leži u organizaciji Međunarodnog kongresa svake dve godine. Sledeći kongres će se održati u Beogradu, Srbija, a zatim će uslediti kongres u Austriji 2026. godine. Ovi kongresi će i dalje biti otvorena platforma za prezentacije istraživanja i diskusije o istoriji farmacije u stvarno međunarodnom kontekstu. Dodatno, međunarodni istraživački projekti mogu biti pokrenuti i podržani.

U oblasti publikacija, ISHP podržava časopis „Pharmaceutical Historian“, međunarodni časopis za istoriju farmacije koji izdaje Britansko društvo za istoriju farmacije u ime ISHP. Da bi podržao istraživanje, ISHP nudi grant za istraživačke projekte iz istorije farmacije sa stvarnim međunarodnim fokusom. Grant je pre svega, ali ne isključivo, namenjen akademskim projektima.

Za više informacija kliknite ovde

International Society for the History of Pharmacy (histpharm.org)

Sekcija za istoriju farmacije SFUSa

Sekcija za istoriju farmacije, pri Savezu farmaceutskih udruženja Srbije, spadа u jednu od prvih formiranih sekcija društva, koja je otpočela sa radom odlukom godišnje Skupštine FDS održane 16. i 17. decembra 1950. godine u Beogradu.

U svojoj višegodišnjoj plodnoj aktivnosti članovi Sekcije trudili su se da farmacija bude prepoznata na „istraživačkoj” i istorijskoj mapi zdravstveno-kulturnog razvoja, kako u akademskoj sredini u Srbiji, tako i u svetu. Od samog osnivanja Sekcije, njeni članovi ostvaruju uspešnu i tesnu saradnju sa istoričarima medicine, veterinarske medicine, medicinske biohemije i dentalne medicine u našoj zemlji. Neki najistaknutiji članovi Sekcije aktivni su ili su bili aktivni u mnogim stručnim asocijacijama koje rade ili koje su radile, poput Sekcije za istoriju medicine  Srpskog lekarskog društva, Društva biohemičara Srbije, Sekcije za istoriju medicine i farmacije SLD, Jugoslovenskog društva za istoriju medicine, farmacije i veterinarstva, kao i Rumunskog društva za istoriju farmacije. Pojedini članovi Sekcije aktivni su i u oblasti muzeologije, a zalaganjem i naporima u poslednjih nekoliko godina ostvarena je davnašnja želja da se ova najveća muzejsko-farmakoistorijska zbirka u Srbiji, koja je od 1952. godine formirana na Farmaceutskom fakultetu, a koja obuhvata muzejske predmete, arhivsku i bibliotečku građu, sačuva kroz aktiviranje Muzeja za istoriju farmacije u sastavu Farmaceutskog fakulteta  Univerziteta u Beogradu.

Od 2003. godine, Sekcija je postala redovni član Međunarodnog društva za istoriju farmacije, inicijativom i velikim zalaganjem prof. Dragana Stupara, počasnog predsednika Sekcije, kao i prof. dr Dušanke Krajnović, tadašnjeg generalnog sekretara Sekcije. Članovi Sekcije bili su sa svojim radovima ili saopštenjima prisutni na svim organizovanim kongresima Međunarodne farmaceutske asocijacije FIP (1995-2004; 2008-2019) i Međunarodnog društva za istoriju farmacije (2001-2022). Današnji rezultati članova Sekcije utemeljeni su na dobroj školi koju su razvili prethodnici, naši eminentni stručnjaci poput dr. sc Andrije Mirkovića, dr. sc. ph. Vojislava Marjanovića, akademika Jovana Tucakova,  mr ph. Ljubiše Arsenovića, mr ph. Andrije Delinija, prof. dr Dragana Stupara. Članovi Sekcije su u svojim publikacijama o osnivačima, kao i o drugim zaslužnim članovima Sekcije, objavljivali članke sa analizama rada i životnim sudbinama tih izvanrednih poslenika. Misija Sekcije je da i dalje okuplja sve zainteresovane kolege i zdravstvene radnike, a posebno studente i mlađe farmaceute iz svih oblasti praktičnog rada koji žele da istražuju istorijske aspekte ili da sačuvaju od zaborava deo prošlosti koja je vezana za farmaceutsku praksu i profesiju.  

Dr sc. Dušanka Krajnović, prof.

Predsednik Sekcije za istoriju farmacije SFUSa

Za više informacija pratite link

SFUS – Savez farmaceutskih udruženja Srbije

Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

Dana 24. oktobra 1939. godine, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, osniva Farmaceutski odsek koji prerasta u samostalnu visokoškolsku ustanovu 19. oktobra 1945. godine, a od septembra 1991. godine dobija i svoju zgradu u ulici Vojvode Stepe 450. Kao predmet svog delovanja postavio je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za sve aspekte leka i rada u laboratorijama, kao i za pružanje svih usluga u domenu farmaceutske delatnosti, a sve to u cilju unapređenja zdravstvenog sistema.

Farmaceutski fakultet je član Internacionalnog udruženja farmaceuta (The International Pharmaceutical Federation, FIP), a od 2002. godine i Evropske asocijacije farmaceutskih fakulteta (The European Association of Faculties of Pharmacy, EAFP).

Pored integrisanih akademskih studija koje se odvijaju kroz dva studijska programa, Farmacija i Farmacija – Medicinska biohemija, Farmaceutski fakultet nudi i diplomske osnovne studije, master, doktorske i specijalističke akademske studije, specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, kao i kratke programe studija.

Farmaceutski fakultet, pored svoje matične delatnosti visokoškolske ustanove obavlja i brojne druge delatnosti poput naučne, zdravstvene, stručne i izdavačke i bibliotekarske delatnosti, a Muzej za istoriju farmacije, koji se nalazi u sklopu fakulteta, registrovan je kao zvanični muzej grada Beograda.

Radne jedinice preko kojih fakultet ostvaruje svoju delatnost su: Radna jedinica Katedre, Radna jedinica Laboratorije, Radna jedinica Centri i Radna jedinica Zajedničke službe. U sklopu radne jedinice Katedre nalazi se 19 celina: Katedra za analitičku hemiju, Katedra za analitiku lekova, Katedra za botaniku, Katedra za bromatologiju, Katedra za farmaceutsku hemiju, Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju, Katedra za farmakognoziju, Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju, Katedra za farmakologiju, Katedra za fizičku hemiju i instrumentalne metode, Katedra za fiziku i matematiku, Katedra za fiziologiju, Katedra za medicinsku biohemiju, Katedra za mikrobiologiju i imunologiju, Katedra za opštu i neorgansku hemiju, Katedra za organsku hemiju, Katedra za patobiologiju, Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo i Katedra za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“.

Naučnoistraživački rad nastavnika i saradnika Fakulteta, odvija se kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja sa problematikom koja je najvećim delom određena planovima i programima projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i programima međunarodne naučne saradnje.

U cilju unapređenja znanja i veština farmaceuta, Fakultet razvija i podržava istraživačke projekte i sarađuje sa naučnom javnošću u zemlji i inostranstvu.

Na Farmaceutskom fakultetu osnovani su i brojni centri poput Centra za biološka istraživanja, Centra za eksperimentalnu i primenjenu fiziologiju, Centra za industrijsku farmaciju, Centra za kontinuiranu edukaciju, Centra za kozmetologiju i dermofarmaciju, Centra za laboratorijsku medicinu, Centra za međulaboratorijska poređenja, Centra za razvoj farmaceutske i biohemijske prakse, Centra za toksikološku procenu rizika, Centra za dijetetske suplemente i hranu za posebne populacione grupe, kao i Centra za transfer tehnologija koji uspešno organizuju kurseve i seminare iz odgovarajućih oblasti u cilju pružanja podrške razvoju zdravstva i farmaceutskih nauka.