46. Međunarodni kongres istorije farmacije
4 - 7 septembar 2024

Mogući načini prezentacije: 

  • Kratko usmeno saopštenje
  • Poster

Sve sažetke treba postaviti na platformu Kongresa. Rok za slanje apstrakata je 1. Maj 2024. godine. Obaveštenje o prihvatanju će biti poslato putem e-pošte autoru koji je poslao apstrakt do 30. juna 2024. godine.

Apstrakti za koje nije plaćena registraciona naknada neće biti prihvaćeni za kongres. Registracija za Kongres treba da se obavi putem online sistema registracije. Pristup i učešće na Kongresu su dozvoljeni isključivo nakon uplate registracione naknade, bez izuzetaka. Ukoliko uplata nije primljena pre roka, kasnija naknada će automatski biti naplaćena. Neuplaćena ili samo delimično plaćena registracija neće biti smatrana važećom dok u potpunosti ne bude plaćena.

Radovi se mogu prezentovati na engleskom, francuskom, nemačkom ili srpskom jeziku. Svi apstrakti moraju biti napisani na engleskom jeziku, kao i na jeziku prezentovanja (ako original već nije na engleskom). 

Uputstvo za pisanje sažetka:

Sažetak treba da bude kratak i jasan i ne bi trebalo da sadrži više od 500 reči ne računajući naslov, imena autora i afilijacije. Tekst treba da bude otkucan sa jednostrukim proredom koristeći veličinu slova 12 i font Arial. Margine postaviti od 2,5 cm sa svih strana. Ispod kraja sažetka potrebno je navesti do pet ključnih reči po abecednom redu odvojenih zarezom.

Nema ograničenja za podnošenje broja sažetaka, ali jedna osoba može predstaviti najviše 3 prezentacije.

Naslov  

Arial 12, bold, velika slova, levo poravnanje 

Autori

Prezime ime1
Prezime ime2
Ime prezentujućeg autora treba da bude podvučeno
Arial 11, levo poravnanje

Institucije

1Institucija, grad, država, e-mail

2Institucija, grad, država, e-mail

Arial 10, levo poravnanje